Referat af generalforsamling i DcH Hobro

 

Klubhuset Døstrupvej 64 B, 9500 Hobro Mandag d. 25. januar 2017

 

Dagsorden:

 

 1.   Valg af dirigent og referent

    Kaj Pedersen blev valgt til dirigent, og Anne Marie Øbo til referent

 2.   Beretning af foreningens formand

  Bestyrelsen havde en hård start på året 2016 med ny formand og hurtigt efter generalforsamlingen også udskiftning af klubbens kasserer. Medlem af bestyrelsen, Birgit Thøgersen, overtog jobbet som kasserer, da Vivi Bartholomæussen trak sig. Suppleant Peder Friis rykkede i bestyrelsen i stedet for Vivi. Der var mange papirer og meget nyt for formand og kasserer at sætte sig ind i. I april flyttede Tanja fra byen, og suppleant Birte Bruun overtog hendes plads i bestyrelsen.

  Heldigvis var bestyrelsen ved generalforsamlingen blevet udvidet til 7 personer, som fordelte de mange øvrige bestyrelsesopgaver mellem sig:

  Kaj Pedersen kontaktperson til kredsen

  Peder Friis videresender relevante mails fra formand til trænerne

  Birgitte Sørensen står for køkken og er medlem af klubbens aktivitetsudvalg

  Kurt Pedersen er PR og sekretær

  Birthe Bruun referent ved bestyrelsens møder

  Bestyrelsen har holdt flere gode møder. Hver 4. måned mødes vi med Politihundeforeningen  (PH) omkring samværet/samarbejdet omkring plads og klubhus. Der er lavet aftaler omkring eks. vej, bedre lys på banerne, muldvarpebekæmpelse og anskaffelse af ny flagstang.

  Der har været møde med venskabsklubberne Arden, Hadsund, Kongerslev og Mariager angående de fælles konkurrencer i 2017. Hobro skal afholde konkurrencerne d. 2. april. Udover Ny C, C, B og A konkurrencer vil vi invitere til rallykonkurrence.

  Klubbens trænere har igen i år været på Tranum kursus for at dygtiggøre sig den første weekend i januar. Det er et af de steder, vi ikke må spare. Ligeså er der bevilliget bukser og veste til trænerne.

  Stor tak til trænerne for deres arbejde. Også en stor tak til de, som er i aktivitetsudvalget og til de som har stået for konkurrenceafvikling, som de har klaret flot. Tak til Oluf Damtoft og Knud Øbo for deres arbejde med plads og hus.

  Velkommen til to nye medlemmer fra Arden: Jeanette og Majbritt, som begynder som træner for vores konkurrencehold sammen med Lise og hjælp fra Flemming. Majbritt har  dommeruddannelsen, som vi glæder os til, at klubben får glæde af.

  Hvad angår konkurrencer har klubben klaret sig flot i 2016. Ikke mindst Rikke Svensson, som blev nr. 2 ved DM i rally. Ligeledes har rallyholdet vundet både forårs- og efterårs konkurrencen for hold arrangeret af Hadsten hundevenner.

  I lighed med tidligere år har klubben givet en gave som tak til de lodsejere, hvis jorder vi får lov at benytte til sporarbejde m.m.

  Tak for samarbejdet i bestyrelsen.

  Tak til Anne Marie for hendes arbejde som træner m.m. for klubben. AM har valgt at stoppe som træner, men fortsætter i aktivitetsudvalget.

  Til slut vil jeg fortælle, at Kaj er ved at være færdig med sin hundekonsulentuddannelse.

   

   

 3.   Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer

   Kasserer Birgit Thøgersen gennemgik klubbens regnskab. Klubben har haft et fald i medlemstal, men alligevel har året givet et overskud på ca. 4000kr.. Klubben har pr. 31. december 2016 et indestående på 74.209kr.. Fælleskontoen med PH er nedlagt. Klubbernes kasserere fordeler udgifterne til driften af hus og plads efter aftalt model. F. eks. Betaler PH kun en tredjedel af udgifter til vedligeholdelse af vej og renovation begrundet i det meget mindre medlemstal. Der var ikke bemærkninger til regnskabet, som forsamlingen godkendte. Det reviderede regnskab er vedlagt.

 4.   Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr

   Bestyrelsen anbefalede at klubben fortsætter med kontingent på 600kr. og træningsgebyr på 200kr. for modul 1, 2 og 3. og 100kr. for modul 4.

  Kontingentet på de 600kr. fordeles på 170kr. til klubben, 165kr. til kredsen og 265kr. til landsforeningen.

 5.   Indkomne forslag

 

      6.    Valg af formand

 

             Knud Erik Pedersen fortsætter som formand, da han er valgt for to år i 2016.

 

        7.    Valg af kasserer 

 

               Birgit Thøgersen modtog genvalg for 2 år.

 

        8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer (Kurt Pedersen, Birthe Bruun og Peder Friis)

 

  Kurt, Birthe og Peder modtog genvalg for 2 år.

 

9.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 

 Når træningen kommer i gang, vil Peder og Lise, forhøre sig blandt klubbens medlemmer. Det har ikke været muligt at finde 2 suppleanter.

 

10.  Valg af 1 revisor  (2 år)

 

  Frederikke Laumann modtog genvalg.

 

11.  Valg af revisorsuppleant

 

  Anne Marie Øbo modtog genvalg.

 

12.  Evt.

 

 Oluf Damtoft har meddelt bestyrelsen, at han stopper som pladsformand. Bestyrelsen tager over og finder en løsning.

 

Trænerne opfordres til at reklamere for salget af Olivers, da klubben får økonomisk bonus af salget.

 

 

 

Generalforsamling - 2016

Klubben afholder sin årlige generalforsamling mandag d. 25. januar 2016 kl. 19.00 i klubhuset Døstrupvej nr. 64B Hobro.

Kom og vær med til at sætte dit præg på foreningen.

Nedenunder dagsordenen kan formandens beretning læses.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning af foreningens formand 

 3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer 

 4. Fastlæggelse af kontingent og træningsgebyr. Ingen ændringer. 

 5. Indkomne forslag.

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senes 3 uger før generalforsamlingen. 

 6. Valg af formand. Der skal vælges ny formand. 

 7. Valg af  bestyrelsesmedlemmer. 

 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

 9. Valg af 2 revisorer 

 10. Valg af 1 revisorsuppleant 

 11. Eventuelt

Mvh. Bestyrelsen

 

Formandens beretning for året 2015

Skrevet 18/1-  2016

 

Træningspladsen

Jeg vil starte med at tale om de praktiske ting, der er sket i løbet af året. Der er foretaget de årlige reparationer på træningspladsen: Hegnet efterset, vejen repareret (den trænger igen igen) . Græsset slået. I den forbindelse vil jeg nævne, at kommunen, som bruger 50 timer (det er det antal timer, som alle foreninger med udendørsarealer får af kommunen) til græsslåning hos os, ikke vil mere, hvis ikke vi får fjernet muldvarpeskuddene. Der er afleveret 10 muldvarpefælder til os. De ligger ude i bagrummet. Hvem stiller fælder op, eller skal dyrene gasses? Et problem, der skal løses. Agility redskaberne er repareret og malet. Disse praktiske ting og flere sørger pladsformanden Oluf for, ofte sammen med mig.

Huset

Her i 2015 har vi fået repareret vores gulv . En udgift på ca. 45000 kr. Lokale sponsorer,Spar Nord  og jutlanderbanken har  sammen med Mariagerfjord kommune givet os halvdelen af beløbet, og resten er betalt af de to klubber, Politihundeforeningen og DcH. Jeg troede, at gulvet kunne ordnes  for de sponserede penge i sommerferien, men de tømrerfirmaer vi spurgte, gav alle tilbud på omkring 50000 kr. Et oveni købet på  59000 kr. Det, som fik beløbet op var, at gulvet skulle rettes op. Pladerne under belægningen var bulet op. Vi fik det så ordnet for de ca. 45000 kr. og I kan se , hvordan det er kommet til at de ud.  Disken er blevet forkortet.

Vi har nu et stykke tid haft varmeveksleren. Det betyder at vi altid har varme i lokalet, og det skulle være billigere. Pia( kassereren i PH) og jeg holder øje med måleren. Vi ved ikke endnu, om det er billigere, og der er jo opnået en del fordele ved varmeveksleren. I sammenligning med , hvordan det var før, er der  forbedringer ( Det ved vi der kan huske, hvordan det var). Vandet fryser ikke, toiletet kan bruges o.s.v.

Jeg mener at lyset nu efter finindstilling fungerer  godt.  Når der sker forbedringer af den slags er der mange der får gode ideer om , hvad vi også kan forbedre. Så det gør vi, når vi har råd.

Hjemmeside

Der er lavet en ny hjemmeside af Lise. Den er let og overskuelig, men frem for alt let at betjene. Der er imidlertid problemer: Hvis jeg ønsker hundetræning i Hobro og googler hundetræning, får jeg oplysninger om de øvrige hundeklubber i Hobro, men ikke om DcH. Hvis jeg googler DcH Hobro kommer der 6 punkter frem. Hvis jeg trykker på den første, får jeg reklamer for dametøj. Hvis jeg trykker på den sidste, får jeg DGI, som vi ikke længere er medlem af. Sommetider vises der et kort over, hvor vi bor (Tollestrupvej), som er den tidligere kasserers adresse. ???? Vores nye rigtige hjemmeside adresse står der dog også som en mulighed. Det er noget rod. Måske skal der professionel hjælp til.

Trænere

Vi har et godt hold af trænere, der arbejder meget seriøst med træningen. Trænergruppen mødes min. 4 gange om året og planlægger årets gang i klubben. Godt arbejde!!

 Vi kom godt i gang med agility. Zara var en engageret og god træner. Men hun blev gravid, og var ked af at måtte melde fra. Nogle fra holdet fortsatte træningen på egen hånd. Peter Friis er startet som lydighedstræner. Velkommen til ham!

I årets løb har vi haft følgende hold: Hvalpekursus, unghundehold, Ny C/ C, Cog lidt B konkurrencehold, rally og klikkerhold.

Klubben mangler fremover B hundetræner.

Også i år har trænerne fået tilbudt Tranumkursus lige efter jul. Jeg har fået at vide, at det var lige så godt som det plejer at være. Det er et godt tilbud om efteruddannelse og inspiration til trænerne , som arbejder frivilligt hele sæsonen udelukkende af interesse for sagen.

Som formand ser jeg dog hele tiden på økonomien. Udgifterne til Tranum og til gulvet betyder, at der er mindre i kassen.

Samarbejde med venskabsklubberne

VI har afholdt lokalkonkurrence mellem klubberne: Kongerslev ,Hadsund, Arden, Mariager og Hobro i Hobro i år. I juni måned. I lokalkonkurrencen deltog ca. 30 hundeførere i klasserne nyC, C, B og A.  Jeg er glad for at det forberedende arbejde med bl.a. skafning af sporarealer og eftersøgningsarealer og de  praktiske opgaver på dagen med køkkenarbejde, prøveafvikling,  beregnerarbejde,uddeling af pokaler o.s.v. gik tilfredsstillende. Tak til alle der hjalp til på dagen og bestemt også til dem, der hjalp med det forberedende arbejde.

Vi arrangerede også lokalkonkurrence i 2014. Det betyder, at Hobro ikke i år skal have lokalkonkurrence. Det bliver  Kongerslev, Mariager og Hadsund . Opslag hænges op, og der kommer tilmeldingsskemaer fra den arrangerende klub i god tid. Før hver konkurrence bliver der som i år fællestræning på den arrangerende klubs træningsplads.  

Der er afholdt et møde i Kongerslev mellem formændene i lokalklubberne om det kommende års konkurrencer. Ole (formanden i Kongerslev) foreslog at lokal konkurrencerne skulle have konkurrence i nyC,C og B og ikke i A og E. Meget få hunde stiller op i A og E  og arbejdet med at finde sporarealer og eftersøgningsarealer er stort. Ole fortalte, at  de i Kongerslev må helt til Hadsund for  at finde brugbare arealer. Det blev bestemt at Kongerslev kan undlade konkurrence i A og E grupperne. De øvrige klubber kan invitere til konkurrence i disse grupper, hvis der er minimum 2 deltagere pr klasse.

På mødet enedes man ligeledes om, at arrangere fællestræning for klubbernes B hunde, da vi ikke er ene om at mangle B hundetræner.

 

Træningen

I 2015 er træningen gennemført i 4 moduler. 3 moduler på 9  gange . 2 moduler om foråret og 1 om efteråret. Et fjerde modul på 4 gange tilbydes efter skolernes efterårs ferie til de hundeførere, der har en  særlig interesse . Prisen har været på 600 kr. for medlemskab og 200 for træning. Det sidste modul har kostet 100 kr. Der vil ikke blive foreslået nogen ændring i denne betaling i år. Det er blevet lidt dyrere at træne hund i DcH Hobro, men ikke nær så dyrt som i nogle andre klubber. En af grundene til at lave en sådan modulopdeling var: Ved at afkorte kursusforløbet kunne et for stort frafald  undgås, og fortsat interesserede kunne fortsætte i næste  modul evt. på et andet kursus og mon ikke det er opnået?

Klubben har i år haft 101 medlemmer. Mange henvender sig om hvalpetræning – flere end vi har trænerkapacitet til. Vi har venteliste.

I år har vi haft hundeførere ude i konkurrencer i Ny C, C,  B? og rallyprogrammerne. 3 er rykket op i B klassen. Tillykke med det. Hundene har opnået flotte resultater og gjort fin reklame for vores klub. Andre hundeførere er på vej. Jeg vil gerne fremhæve at Rikke Svensson blev kredsvinder i 2015 i rally og har fået overrakt en flot pokal fra kreds 1.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt 4 møder. Møderne er afholdt umiddelbart efter trænermøderne, hvor det praktiske trænerarbejde er blevet aftalt.

Arrangementer

I foråret havde vi Dyrlægeaften med Søren Haubro. Det var en god og velbesøgt aften. Et andet arrangement målrettet træningsarbejde med René Bertelsen blev desværre aflyst på grund af afbud fra René.

Til slut

Jeg siger tak til alle ,der yder for vores klub.

Jeg håber at det kommende år vil gå godt .

 Som fokus punkter i kommende år kunne jeg nævne:  Muldvarper væk. Uddannelse af nye trænere.God vind til hundeførerne, der vil prøve kræfter med konkurrencerne.

Til slut  håber jeg, at den nye bestyrelse, der bliver valgt i aften vil lykkes med at få lavet en god arbejdsfordeling af de mange opgaver der skal løses, når klubben skal fungere.  Trænerudvalget er allerede i gang og har en plan for 2016.

Knud