Vedtægter

§ 1. NAVN OG HJEMSTED:

Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Hobro.

Stk. 2. Dens hjemsted er Hobro.

Stk. 3. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§ 2. FORMÅL:

 Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet samt med udgangspunkt i hundearbejde at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

For at opnå disse mål skal foreningen:

Stk. 1. Samle alle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.

Stk. 2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.

Stk. 3. Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.

Stk. 4. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden, herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde at fremme børns og unges omgang med og forståelse for hunden.

Stk. 5 Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.

Stk. 6. Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.

Stk. 7 Tilmelde/Godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.

Stk. 8. Uddanne eller lade uddannede kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

 § 3. OPTAGELSE AF MEDLEMMER:

 Stk. 1. Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem.

Stk. 2. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en, i den offentlige mening, vanærende handling.

Stk. 3. Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

Stk. 4. Medlemmer, der overføres fra en anden forening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse.

Stk. 5. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.

Stk. 6. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer inden regnskabsårets udløb. Sker udmelding ikke, er medlemmet pligtig til at betale kontingent for det næste regnskabsår.

Stk. 7. Foreningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen.

 § 4. KONTINGENT:

Stk. 1. Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

Stk. 2. Kontingentet består at to dele: Grundkontingent og træningsgebyr. Begge fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelse. Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet og giver medlemmet almindelige rettigheder.

Stk. 3. Træningsgebyret giver ret til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan.

Stk. 4. Medlemmer, der ikke inden 15. januar har betalt kontingent, kan slettes af foreningen.

Stk. 5. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt.

Stk. 6. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

 § 5. GENERALFORSAMLINGEN:

 Stk. 1. Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned.

Stk. 2. Generalforsamlingen behandler følgende sager:

 • · Valg af dirigent.
 • · Beretning af foreningens formand.
 • · Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
 • · Fastlæggelse af kontingent og træningsgebyr. (Forslag skal foreligge fra bestyrelsen).
 • · Indkomne forslag.
 • · Valg af formand.
 • · Valg af 2 hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer.
 • · Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 • · Valg af 1 revisor.
 • · Valg af 1 revisorsuppleant.
 • · Eventuelt.

Stk. 3. Såfremt formanden ”går i utide”, træder næstformanden i stedet. Suppleanten indkaldes, og bestyrelsen konstituerer sig på ny indtil næstkommende generalforsamling.

Stk. 4. De 2 revisorer vælges forskudt i ulige og lige år.

Stk. 5. Alle valg til bestyrelsen og de to revisorer er toårige.

Stk. 6. Valg af suppleanter er etårige.

Stk. 7. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.

Stk. 8. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen.

§ 6. VEDTÆGTER:

Stk. 1. Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Stk. 2. Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden senest 4 uger efter generalforsamlingen, hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH´s sekretariat.

§ 7. DELTAGELSE I GENERALFORSAMLING:

Stk. 1. Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance.

Stk. 2. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

 § 8. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING:

 Stk. 1. Generalforsamlingen skal afholdes senest d. 31. januar

Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 1 måneds varsel , skriftligt til alle medlemmer eller i de lokale dag/ugeblade .

Stk. 3. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt ordlyden af evt. indkomne forslag.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig, til formanden, indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet.

Stk. 5. Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter at begæring derom er modtaget.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling er underlagt de samme regler som ordinær generalforsamling, og kan sidestilles med en sådan.

§ 9. BESTYRELSEN:

 Stk. 1. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Formanden vælges af den ordinære generalforsamling i ulige år.

Stk. 3. Den øvrige bestyrelse vælges af den ordinære generalforsamling, og afgår med 2 hhv. 3 ved hvert valg, første gang ved at vælge en for to år og to for et år.

Stk. 4. Endvidere vælges 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 suppleant.

Stk. 5. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer, næstformand og sekretær.

Stk. 7. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der bevilges midler til repræsentation i foreningens interesse.

§ 10. REGNSKAB:

 Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1/1 – 31/12.

Stk. 2. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge til godkendelse af bestyrelsens medlemmer imellem den 1/6 – 30/6, samt foreligge i revideret stand inden den 15/1 til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.

Stk. 4. Ingen har kommercielle interesser i foreningens virksomhed. Overskud ved foreningens folkeoplysende virksomhed kan ikke tilfalde enkeltpersoner, men vil blive anvendt inden for folkeoplysningslovens rammer.

Stk. 5. Foreningens formue placeres i et pengeinstitut valgt af bestyrelsen.

Stk. 6. Bestyrelsen fører også regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

 § 11. TEGNINGSREGLER:

 Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af foreningens formand tillige med mindst 1 bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 § 12. KONKURRENCER:

Stk. 1. Samtlige medlemmer har gratis afgang som tilskuer ved konkurrencer og opvisninger mod forevisning af sidste medlemskvittering.

Stk. 2. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger.

Stk. 3. Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt.

Stk. 4. Valg af dommer, indkøb af præmier og uddeling af disse foretages af bestyrelsen.

Stk. 5. Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH’s online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendig kan fastsætte kvalifikationskrav. Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig høre hjemme.

 § 13. DISCIPLINÆRSAGER:

 Stk. 1 Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforenings ordensudvalg.

§ 14. OPLØSNING:

Stk. 1. Foreningen kan ikke hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens bestående.

Stk. 2. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne.

Stk. 3. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital i øvrigt til Kultur og Fritid i Mariagerfjord Kommune

Stk. 4. Opløsning af en forening eller udmeldelse af en forening af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening, kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum. Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret. Referatet af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden 14 dage.

Stk. 5. Vedtager 1. Generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg hvori kredsformanden har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af DcHs ordensudvalg, dog ikke kredsens ordensudvalg selvskreven. I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH´s loge(er).